logo
Cauta:

 

Constituirea   catedrelor si comisiilor metodice  

la nivelul unității  școlare pentru

anul 2017 - 2018

 

1.Comisia metodica a educatoarelor ”Program Normal” 3pers

 

-     Responsabilul comisiei : -  MARINESCU  RODICA

-     membrii comisiei :CÎNJĂU  NICOLETA

                                   - COSTACHE  ECATERINA

                                  

2. Comisia metodica a înțătoarelor – 6 pers

 

-     Responsabilul comisiei :  PETROIU  VIORICA  II

-     membrii comisiei:  VLAD  DANIELA a III-a

        MANOLE  ANIȘOARA a IV-a  A

                                                          DUMITRAȘCU  PETRE a  IV-a B

                                                           COSTACHE  AUREL   I

                                         - VLAD   VETA  -CP

 

4. Comisia metodica a diriginților: - 4 pers

      Responsabilul comisiei :STAMATE  ANGELICA cls a V a

                  membrii comisiei: VASILE  RADA – a VII-a

                                                 STAN  JENI – a VIII-a

                                                 PASCU  IONLA a VI-a

 

5. Comisia metodicLimba și comunicare” și “Om și Societate:  pers

 

-  Responsabilul comisiei : VASILE  RADA limba română

 membrii comisiei :

VLAD  CONSTANȚA Lb. Franceză

VLAD  IULIAN – Geografie

STAN   JENI – Istorie și Ed.civică

DRAGU  ALEXANDRINA – Ed. civică

COȘEREA  CAMELIA– Lb. Engleză

VLĂSCEANU  MARIA – Muzica

DINU  MARIA – Religie

NEGOIȚĂ  ALIN - Religie

DOBRIN  OCTAVIAN – Ed. Fizică

 

 

6. Comisia metodica Matematică și Științe”: 4 pers

 

-     Responsabilul comisiei : PASCU  IONELA Chimie/Fizică

-    membrii comisiei : STAMATE  ANGELICA – Matematică

     MARCU  NILA - Biologie

    STOICA  CAMELIA- Ed. Tehnilogică/ Informatică

 

DIRECTOR: PROF. DRAGU  ALEXANDRINA
 
 
 
 
 
 

 
 
An Școlar 2016-2017
 
 
 
 
 
Constituirea catedrelor si comisiilor metodice

la nivelul unității școlare pentru anul 2015 - 2016

1.Comisia metodica a educatoarelor ”Program Normal” – 4 pers
-          Responsabilul  comisiei : - MARINESCU  RODICA– GPN CARAGELE
-          membrii comisiei : 
                        DRAGU  ALEXANDRINA
                        COSTACHE ECATERINA
                        VLAD  VETA

2. Comisia metodica a învățătoarelor – 5 pers
-          Responsabilul comisiei :  PETROIU  VIORICA–  CLS. PREG
-         membrii comisiei:    
                              VLAD DANIELA  - CLS  I
                              DUMITRAŞCU  PETRE -  CLS A  II   A
                              MANOLE   ANIŞOARA  - CLS. A III-A
                              COSTACHE  AUREL  -  CLS. A IV-A

3. Comisia metodica a diriginților: - 5 pers
-          Responsabilul comisiei : STAN JENICA  – cls a VI – a
-          membrii comisiei  
                            VASILE  RADA - CLS. A V-A
                            PARASCHIV  STELUTA - MIHAELA - CLS. A VII-A
                            CÎRSTOI  ROXANA - CLS. A VIII-A A
                            DOBRIN  OCTAVIAN - CLS. A VIII-A B

4.Comisia metodica  “UMANISTE”:  7  pers
   -  Responsabilul comisiei : VASILE  RADA – limba română
   -   membrii comisiei :
CÎRSTOI  ROXANA - LB ENGLEZĂ
VLAD   CONSTANŢA- LB. FRANCEZĂ
STAN JENICA - ISTORIE, CIVICĂ
VLAD IULIAN - GEOGRAFIE
UNGUREANU  MARIA - MUZICĂ, DESEN
DOBRIN OCTAVIAN - ED. FIZICĂ

5. Comisia metodica “REAL”: 5   pers
-          Responsabilul comisiei :PARASCHIV  STELUTA–MATEMATICĂ
-          membrii comisiei :
                              MAFTEI ANIŞOARA - FIZICĂ
                               PASCU  IONELA - CHIMIE
                               STOICA  CAMELIA - ED. TEHNOLOGICĂ/ TIC
                               COMAN   CRISTINA - BIOLOGIE
 
 
                 DIRECTOR:
 
                 PROF. DRAGU   ALEXANDRINA
 
 
 
RESPONSABILITĂŢI
Competenţele comisiilor metodice/de arii curriculare/ catedră sunt următoarele :
 
1. Analizează, la începutul fiecărui an şcolar, conţinutul programelor de învăţământ la disciplina respectivă, repartizează conţinutul pe capitole, subcapitole şi teme, punând accent pe stabilirea obiectivelor cadru şi de referinţă, activităţilor de învăţare şi conţinuturilor, precum şi pe formularea standardelor de performanţă;
2. Analizează manualele alternative şi optează pentru manualul/manualele din lista celor aprobate de MEN, care va/vor fi recomandat/recomandate şi elevilor;
3. Elaborează programele (manageriale) de activitate, semestriale şi anuale, cu următoarele rubrici : proiectare, organizare, conducere operaţională, control şi evaluare, motivare (fiecare având subdiviziunile: curriculum, resurse materiale şi financiare, resurse umane, dezvoltare şi relaţii comunitare);
4. Concepe planificările calendaristice ale cadrelor didactice, fiind posibilă şi elaborarea unei singure planificări, a catedrei de specialitate, ca rezultat al muncii colective şi divizate a membrilor săi;
5. Concepe activităţi atractive şi variate, cu conţinuturi riguros determinate şi relevante sub aspectul achiziţiilor de cunoaştere şi operare, pentru perioadele de evaluare finală;
6. Organizează şi desfăşoară activităţi de cerc, consultaţii, meditaţii, pregătiri speciale pentru olimpiade, concursuri, examene de bacalaureat şi atestat profesional;
7. Analizează, periodic, rezultatele elevilor şi adoptă măsuri de ameliorare a performanţelor acestora;
8. Elaborează semestrial şi înaintează direcţiunii raportul asupra activităţii comisiei (indicând situaţia documentelor de proiectare, modul de parcurgere a materiei, prezenţa la ore, acţiunile metodice la nivelul catedrei, acţiunile educative organizate, participarea la cercurile pedagogice şi la programele de formare continuă, succesele şi eşecurile, precum şi cauzele acestora, observaţii şi propuneri pentru optimizarea activităţii);
9. Întocmeşte documentaţia care atestă activitatea desfăşurată de catedră, documentaţie care se păstrează la direcţiune.
 
Atribuţiile şefului de catedră sunt următoarele :
 
1. Proiectează, organizează, îndrumă şi monitorizează activitatea catedrei;
2. Realizează programul managerial al catedrei;
3. Repartizează, împreună cu echipa, conţinuturile pe capitole şi teme şi contribuie la stabilirea modalităţilor concrete de realizare a obiectivelor disciplinei;
4. Preia, verifică, vizează şi înaintează conducerii documentele de proiectare anuală şi semestriale;
5. Analizează ritmicitatea notării şi parcurgerii materiei;
6. Asistă fiecare membru al catedrei cel puţin o dată pe semestru, conform fişei RODIS;
7. Completează fişa postului pentru toţi membrii catedrei;
8. Elaborează programul de formare continuă la nivelul catedrei;
9. Ţine evidenţa participării cadrelor didactice din subordine la toate activităţile;
10. Colaborează cu responsabilul de arie curriculară în stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii;
11. Propune calificativele pentru membrii catedrei, pe care le înaintează responsabilului de arie curriculară;
12. Răspunde de întocmirea şi predarea la direcţiune a documentaţiei catedrei, care include :
- Componenţa catedrei şi responsabilităţile membrilor acesteia;
- Documentele de proiectare a activităţii anuale şi semestriale a catedrei;
- Rapoartele semestriale privind activitatea catedrei;
- Scurte informări privind ritmicitatea notării şi parcurgerii materiei, activităţile desfăşurate de catedră, rezultatele elevilor la olimpiadele şcolare (locale, judeţene, naţionale), referatele prezentate sau proiectele didactice de la lecţiile deschise, etc.;